Model Release

Model release je smlouva mezi fotografujícím a fotografovanou osobou. Ve smlouvě je uvedeno, jak může fotograf s vytvořenou podobiznou nakládat.

Právním základem je zejména Občanský zákoník, který v § 12 a násl. stanovuje, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Výjimkou, pro kterou svolení není třeba, mohou být jednak úřední jednání na základě zákona, jednak přiměřené užití pro vědecké či umělecké účely a zpravodajství, pokud však toto užití není v rozporu s oprávněnými zájmy této osoby.

V rámci mých reportáží je pořizováno mnoho fotografií a není v mých silách zajistit si u každé fotografované osoby písemný souhlas k jejímu zveřejnění.

Vycházím však z možnosti, kterou zmiňuje a poskytuje Občanský zákoník - mé fotografie jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích.  Při fotografování se neschovávám a nepořizuji snímky bez vědomí fotografované osoby. Je mým cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu. Výběr fotografií pro publikaci je zcela podřízen tomuto pravidlu. Ostatní fotografie jsou pořizovány vždy se souhlasem fotografované osoby.

Na druhé straně jsem připraven, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.

Věřím, že tato forma je přijatelná jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro fotografované osoby.

V případě jakéhokoliv problému v této oblasti se se mnou bezodkladně spojte. Děkuji za pochopení.

Vladimír Kutlvašr
tel: 602760316
mail: vladimir@kutlvasr.cz